fbpx

Confidenţialitatea datelor personale

S.C. Design&Event Concept S.R.L. colectează doar datele necesare pentru derularea contractelor și respectarea legislaţiei în vigoare.

Prin completarea datelor de comandă Cumpăratorul declară și acceptă că datele sale personale să fie incluse în baza de date cu clienţi a S.C. Design&Event Concept S.R.L., că toate aceste  date să fie stocate, utilizate și prelucrate doar în scopul unei bune desfăsurări a contractului.

Drepturi și obligaţii:

Prin citirea acestui document Clientul a luat la cunostinţă de faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 si Regulamentul 679/2016 pentru protecţia datelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestora; Clientul are dreptul la informare, dreptul la acces la datele personale, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, dreptul de a cere ștergerea datelor personale, dreptul la portabilitatea datelor.

Transferul și prelucrarea datelor către terţi:

S.C. Design&Event Concept S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor Companii cu care se află în relaţii de Parteneriat, dacă aceasta este strict necesară pentru derularea unui contract ce privește Clientul vizat. Aceasta se face în temeiul unui angajament de confidenţialitate ce garantează că datele furnizate să fie păstrate în siguranţă conform legislaţiei în vigoare. Companiile sau relaţiile de parteneriat pot fi după cum urmează: furnizori servicii de curierat, furnizori servicii de plată/ bancare, furnizori servicii partenere, ce sunt cuprinse în oferta Clientului. Informațiile cu caracter personal pot fi furnizate la cerere către Instanţe Judecătorești, Poliţie și alte organe abilitate conform legii ca urmare a unei cereri expres către societate.

Scroll to Top